Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

 

----------Bölüm Başkanı                     : Dr. Öğr. Üyesi  Serpil GÜL ERSÖZ

----------Erasmus Koordinatör         : Dr. Öğr. Üyesi  Serpil GÜL ERSÖZ

----------Farabi Koordinatör             : Dr. Öğr. Üyesi  Serpil GÜL ERSÖZ

----------Mevlana Koordinatör         : Dr. Öğr. Üyesi  Serpil GÜL ERSÖZ

----------AKTS Koordinatör              : Dr. Öğr. Üyesi  Serpil GÜL ERSÖZ

----------Program Sorumlusu          : 


----------Amacı: 

----------Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı:

----------İşletme yönetimi, hukuk, ön muhasebe, ekonomi ve büro yönetimi teknikleri konusunda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen ve çözüm önerileri geliştirebilen, mesleki plan ve proje, rapor ve iş yazışmalarını gerçekleştiren bireyler yetiştirmeyi

----------Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, diksiyonu düzgün, etkili iletişim kurabilen ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip büro elemanları yetiştirmeyi,

----------Ayrıca; tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki ve mesleki alanındaki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, İş Hukuku ve Güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip, sanayi ve hizmet sektöründe bürolarda yapılan işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip meslek ara elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

----------Vizyon: Teknoloji ve iletişimin hızla ilerlediği ve dolayısıyla tüm iş koşullarımızı/ihtiyaçlarımızı bu çerçevede  yeniden iyileştirmek ve belirlemek zorunda kaldığımız bu çağda bir bütün olarak öğrenen ve gelişen bir organizasyonun parçası olmak, programın dünya standartları ile uyumunu sağlamaktır.

----------Misyon: Bilimsel metotların yol göstericiliği altında evrensel değerlere bağlı, yenilikçi, öğrenmeye ve gelişmeye kendini adamış, toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlı, pozitif düşünen, Atatürk İlke ve İnkilapları çerçevesinde, hızla değişen iş yaşamına uyum sağlayacak meslek ara elemanları yetiştirmektir.  

----------Program Dili: Türkçe 

----------Program Tanımı: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı lise öğrenimi sonrasında ön lisans düzeyinde 2 yıl süreli (4 dönem) teorik ve işyeri uygulamasına dayalı pratik eğitim veren bir programdır. Programa I. ve II. öğretim 70+70 toplam 140 öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için bütün dersleri başarı ile tamamlamaları ve zorunlu olarak 30 iş günlük stajı yapmaları gerekmektedir.

----------Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programının verdiği 4 dönemlik eğitim,  tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinin giderek artan eğitimli büro elemanı şeklindeki iş gücü ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Program sonunda mezun olan öğrencilere ön lisans diploması verilmektedir.

----------Kabul ve Kayıt Koşulları: Bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)  ile olmaktadır.YKS sınavında yeterli puan alan ve Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programını tercih eden öğrenciler kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Programda eğitim-öğretim 4 yarıyıl ve 2 sene devam etmektedir. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı TYT Puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir.

----------Önceki Öğrenmenin Tanınması: Öğrencinin bu programa gelmeden önce başka bir yükseköğretim programından okuyarak almış olduğu dersler varsa, öğrenci bu derslerin kredileri, AKTS kredileri ve içerikleri uygun olanlardan muaf tutulur. (Üniversitemizin ve YÖK’ün ilgili yönetmeliklerinde belirtilen kriterlere göre kabul edilerek)

----------Mezuniyet Şartları: Programa kabul edilen öğrenciler, dört dönem boyunca müfredattaki zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan ders havuzundan (toplam 120 AKTS karşılığı) ders almak zorundadır. Ayrıca, öğrencilerin birinci ve ikinci yıl sonunda 15 iş günü olarak her yıl için toplam 30 işgünü staj yapma zorunluluğu vardır. Dersleri başarıyla geçen, stajını tamamlayan ve mezun olmak için gerekli Genel Not Ortalaması (GNO) en az  2.00 olan öğrenciler mezun olabilir. Mezun olan öğrencilere ön lisans diploması verilir.

----------Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrenciler, bir akademik yarıyıldaki teorik derslerin %70’ine, uygulama, laboratuvar, atölye ve stüdyo çalışmalarının %80’ine ve öğretim elemanının gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır. Kayıtlı olunan derslerden devam şartını yerine getiremeyen öğrencilere yarıyıl içi/yarıyıl sonu sınavlarından önce DZ harf notu ilan edilir ve öğrenci DZ notu olan dersin sınavına giremez. Öğrenciler her ders için en az bir yarıyıl içi sınavı, bir yarıyıl sonu sınavı ve bir bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın % 40 ile final veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60'nın toplamı etkilidir. Ara sınav notunun etkisi ders hocasının vereceği ödev, proje, quiz v.b. ölçme araçlarından biri kullanılarak % 40 oranını aşmayacak şekilde değiştirilebilir.Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının birinci sınıflar için en az 1,75, ikinci sınıflar için en az 2.0 olması gerekir.

----------Üst Derece Programlara Geçiş: Mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavında gerekli başarıyı göstererek programın ilgili birimlerinde Lisans eğitimlerini tamamlayabilirler.

----------Üniversitelerin 4 yıllık;

-----------Halkla İlişkiler ve Tanıtım

-----------Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

-----------Halkla İlişkiler

-----------İşletme Bilgi Yönetimi

-----------Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

-----------Sağlık Kurumları İşletmeciliği

-----------Yönetim Bilişim Sistemleri programlarına dikey geçiş yapabilirler.

 

 

 

----------ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PROGRAMI

 

----------Bölüm Başkanı                     : Dr. Öğr. Üyesi  Serpil GÜL ERSÖZ

----------Erasmus Koordinatör         : Dr. Öğr. Üyesi  Serpil GÜL ERSÖZ

----------Farabi Koordinatör             : Dr. Öğr. Üyesi  Serpil GÜL ERSÖZ

----------Mevlana Koordinatör         : Dr. Öğr. Üyesi  Serpil GÜL ERSÖZ

----------AKTS Koordinatör               : Dr. Öğr. Üyesi  Serpil GÜL ERSÖZ

----------Program Sorumlusu           : 


----------Amacı: Çağrı Merkezi Hizmetleri Programının temel amacı, çağrı merkezi firmalarında ve işletmelerin çağrı merkezi birimlerinde çalışabilecek yeterliğe sahip insan kaynağı yetiştirmektedir.

----------Ayrıca,

-----------Etkili iletişim kurma, halkla ilişkiler, Türkçeyi düzgün konuşma, ikna yeteneği güçlü müşterilerle iyi ilişkiler kurabilen meslek elemanları yetiştirmeyi,

-----------Çağrı merkezi nasıl yönetilmelidir gibi konularda gerekli bilgi donanıma sahip, edindiği bu bilgilerle sorunlara çözüm önerileri/analiz etme sunabilen meslek elemanları yetiştirmeyi,

-----------Yine alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, yenilikleri takip eden meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

----------Vizyon: Teknoloji ve iletişimin hızla ilerlediği ve dolayısıyla tüm iş koşullarımızı/ihtiyaçlarımızı bu çerçevede yeniden iyileştirmek ve belirlemek zorunda kaldığımız bu çağda bir bütün olarak öğrenen ve gelişen bir organizasyonun parçası olmak, Programın dünya standartları ile uyumunu sağlamaktır.

----------Misyon: Bilimsel metotların yol göstericiliği altında evrensel değerlere bağlı, yenilikçi, öğrenmeye ve gelişmeye kendini adamış, toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlı, pozitif düşünen, Atatürk İlke ve İnkilapları çerçevesinde, hızla değişen iş yaşamına uyum sağlayacak meslek ara elemanları yetiştirmektir. 

----------Program Dili: Türkçe 

----------Program Tanımı: Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı lise öğrenimi sonrasında ön lisans düzeyinde 2 yıl süreli (4 dönem) teorik ve işyeri uygulamasına dayalı pratik eğitim veren bir programdır. Programa I. öğretim toplam 50 öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için bütün dersleri başarı ile tamamlamaları ve zorunlu olarak 30 iş günlük stajı yapmaları gerekmektedir.

----------Çağrı Merkezi Hizmetleri Programının verdiği 4 dönemlik eğitim, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmeleri çağrı merkezlerinde çalışabilecek iletişim becerileri gelişmiş, diksiyonu düzgün, ikna yeteneği güçlü ve Çağrı Merkezi Hizmetleri alanının ihtiyaç duyduğu bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerilerine sahip mesleki ara eleman ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Program sonunda mezun olan öğrencilere ön lisans diploması verilmektedir.

----------Kabul ve Kayıt Koşulları: . Bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)  ile olmaktadır. YKS sınavında yeterli puan alan ve Çağrı Merkezi Hizmetleri Programını tercih eden öğrenciler kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Programda eğitim-öğretim 4 yarıyıl ve 2 sene devam etmektedir. Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı TYT Puan türüne göre öğrenci kabul etmektedir.

----------Önceki Öğrenmenin Tanınması: Öğrencinin bu programa gelmeden önce başka bir yükseköğretim programından okuyarak almış olduğu dersler varsa, öğrenci bu derslerin kredileri, AKTS kredileri ve içerikleri uygun olanlardan muaf tutulur. (Üniversitemizin ve YÖK’ün ilgili yönetmeliklerinde belirtilen kriterlere göre kabul edilerek)

 ----------Mezuniyet Şartları: Programa kabul edilen öğrenciler, dört dönem boyunca müfredattaki zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan ders havuzundan( toplam 120 AKTS karşılığı) ders almak zorundadır. Ayrıca, öğrencilerin birinci ve ikinci yıl sonunda 15 iş günü olarak her yıl için toplam 30 işgünü staj yapma zorunluluğu vardır. Dersleri başarıyla geçen, stajını tamamlayan ve mezun olmak için gerekli Genel Not Ortalaması (GNO) en az  2.00 olan öğrenciler mezun olabilir. Mezun olan öğrencilere ön lisans diploması verilir.

----------Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrenciler, bir akademik yarıyıldaki teorik derslerin %70’ine, uygulama, laboratuvar, atölye ve stüdyo çalışmalarının %80’ine ve öğretim elemanının gerekli gördüğü diğer akademik çalışmalara katılmak zorundadır. Kayıtlı olunan derslerden devam şartını yerine getiremeyen öğrencilere yarıyıl içi/yarıyıl sonu sınavlarından önce DZ harf notu ilan edilir ve öğrenci DZ notlu dersin sınavına giremez. Öğrenciler her ders için en az bir yarıyıl içi sınavı, bir yarıyıl sonu sınavı ve bir bütünleme sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın % 40 ile final veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60'nın toplamı etkilidir. Ara sınav notunun etkisi ders hocasının vereceği ödev, proje, quiz v.b. ölçme araçlarından biri kullanılarak % 40 oranını aşmayacak şekilde değiştirilebilir.Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının birinci sınıflar için en az 1,75, ikinci sınıflar için en az 2.0 olması gerekir.

----------Üst Derece Programlara Geçiş: 

Mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavında gerekli başarıyı göstererek programın ilgili birimlerinde Lisans eğitimlerini tamamlayabilirler. Üniversitelerin 4 yıllık

----------- Halkla İlişkiler

----------- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

----------- Halkla İlişkiler ve Tanıtım

----------- İletişim

----------- İletişim Bilimleri

----------- İletişim Sanatları

----------- İletişim Tasarımı ve Medya

----------- İnsan Kaynakları Yönetimi

----------- İşletme

----------- İşletme Bilgi Yönetimi

----------- Lojistik Yönetimi

----------- Medya ve İletişim

----------- Medya ve İletişim Sistemleri

----------- Reklamcılık ve Halkla İlişkiler

----------- Yeni Medya ve Gazetecilik

----------- Yeni Medya

----------- Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

----------- Yönetim Bilişim Sistemleri programlarına geçiş yapabilirler.

Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023, Cuma