Yönetim ve Organizasyon

Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon Bölümü

 

----------Bölüm Başkanı          : Prof. Dr. Emre Sezici

----------İşletme Yönetimi Programı

----------İşletme Yönetimi Programı Sorumlusu        : Dr. Öğretim Üyesi İsmail Yoşumaz

----------Programın Amacı

----------İşletme Yönetimi programının amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu, günümüz iş dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak mezunlar yetiştirmektir. Bir diğer ifadeyle farklı ölçeklerde ve sektörlerde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası işletmelerin yönetim, pazarlama, muhasebe, finansman, insan kaynakları vb. bölümlerinde gereksinim duyabilecekleri bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip, nitelikli insan gücü yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda işletme yönetimi programındaki dersler, teori ve uygulamayı birleştirecek bir biçimde tasarlanarak işlenmektedir.

----------Öğrenci Kabul Koşulları

----------Öğrencilerimizin yerleştirme işlemi her yıl ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Lise mezunu adaylardan ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na  (YKS) katılarak TYT puan türüyle, YÖK’ün belirlediği kontenjana göre iki yıllık ön lisans eğitimi almak üzere her yıl normal öğretim 1. sınıfları için yaklaşık 50 kişilik kontenjan dâhilinde programa kayıt yaptırılabilmektedir.

----------Eğitim-Öğrenim Şekli ve Genel İçeriği

----------İşletme Yönetimi Programı normal öğretim dersleri hafta içi 08.00–17.00 arasında gerçekleştirilmektedir. Hem teori hem de uygulama derslerinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği gereği devam zorunluluğu bulunmaktadır. Kayıtlı öğrencilerimiz 2 yıllık eğitim öğretim süreçleri boyunca toplamda 30 ders alarak mezuniyete hazırlanmaktadırlar. İşletme Yönetimi Programı kapsamında Genel İşletme, Genel Muhasebe, Matematik, Mikro İktisat, Makro İktisat, Temel Hukuk gibi temel derslerin yanında; Müşteri İlişkileri Yönetimi, Pazarlama İlkeleri, Finansal Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Üretim Yönetimi gibi meslek dersleri verilmektedir. Teorik dersler dışında staj imkanıyla da desteklenen eğitim sistemi, öğrencilerin mezuniyetleri sonrasında iş hayatına uyum süreçlerinin hızlandırılması sağlamaktadır.

----------Ölçme ve Değerlendirme Esasları

----------Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Dumlupınar Üniversitesi ilgili yönetmelik ve esaslarına göre belirlenir. Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC ve DD harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

----------İstihdam Olanakları

----------İşletme Yönetimi programını başarıyla tamamlayan öğrenciler çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin muhasebe, finansman, üretim, pazarlama, satış, insan kaynakları ve idari işler gibi farklı bölümlerinde iş imkanlarına sahip olabilme avantajını elde edeceklerdir.

----------İleri Düzey Öğrenim İmkânları

----------Mezunlarımız doğrudan iş hayatına girebilmelerinin yanında, ÖSYM tarafından Türkiye çapında her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yolu ile de birçok ulusal üniversitenin Açık Öğretim Fakültelerine veya örgün öğretim veren fakültelere ve yüksekokullarına geçiş yapabilmektedir. 

----------Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

Bankacılık Muhasebe ve Finans Yönetimi Uluslararası İşletme Yönetimi
Bankacılık ve Sigortacılık Sağlık Yönetimi Uluslararası Ticaret
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Sermaye Piyasası Uluslararası Ticaret ve Finansman
Ekonomi ve Finans Sigortacılık Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Finans ve Bankacılık Sigortacılık ve Risk Yönetimi Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İşletme Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Uluslararası Finans ve Bankacılık
Lojistik Yönetimi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Uluslararası Finans
    Yönetim Bilişim Sistemleri

Kaynak: Tablo-2 “Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre

----------Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları”,

----------ÖSYM 2023-DGS Yerleştirme Tercih Kılavuzu

----------Mezuniyet Koşulları:

----------İşletme Yönetimi programında öğrencilerin mezun olabilmeleri için, öncelikle ilgili müfredatta yer alan 120 AKTS karşılığı ders alıp, tüm dersleri FF, FD, YZ, DZ notları dışında başarı ile tamamlamaları ve en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kurumsallaşmış işletmelerde 20 iş günü süren mesleki eğitim stajını tamamlamaları zorunludur.

----------İşletme Yönetimi ön lisans programında ders ve staj zorunluluklarını yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamadığı gibi stajın tamamlanmaması da mezuniyete engeldir. İşletme Yönetimi programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, diploma almaya hak kazanırlar.

----------İşletme Yönetimi Programı Program Yeterlilikleri

----------Programdan mezun olarak ön lisans diplomasını alan öğrencilerimizin aşağıda belirtilen temel yeterlilikleri sağlayacak şekilde eğitilmeleri amaçlanmaktadır:

 • Değişime ve yeniliğe açıktır.
 • Temel hak ve özgürlükler, iş dünyası ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilgiye ve bilinç sahibidir.
 • Alanıyla ilgili yabancı dil becerilerine sahip olur.
 • İşletme Yönetimi ile ilgili temel bilgiye sahiptir.
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır.
 • Kurum kültürüne ve toplumun değerlerine uygun davranır.
 • Alanı ile ilgili temel matematik hesaplarını yapar.
 • İşletme Yönetimi ile ilgili bilgileri kullanabilme becerisine sahip olur.
 • Alanına özgü bilgi ve görüşlerini toplamak, analiz etmek ve müdahale edebilme yeteneğine sahiptir.
 • Koşullar için pratikte veya öngörülemeyen durumlarda bir çözüm üretme yeteneğine sahiptir.
 • Kendisine verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirme kabiliyetine sahiptir.
 • Grupla işbirliği yapmak ve sorumluluk almak.
 • Bilgi ve becerileri eleştirel bir biçimde değerlendirir.
 • Öğrenmenin dinamik bir süreç olduğunu kavradığını gösterir.
 • İhtiyaçlarına yönelik yeni bilgiler öğrenmek için açık olduğunu gösterir.
 • Alanı ile ilgili konuları, ilgili makamlara nominal ve / veya sözlü olarak aktarabilme yeteneğine sahiptir.

----------İşletme Yönetimi Programı Mezunlarının İstihdamı

----------İşletme yönetimi programının temel amacı; kamu ve özel sektör işletmelerinin ihtiyaç duydukları, becerili, bilgili ve eğitilmiş ara eleman yetiştirmektir. İşletmenin iç düzeni ve çalışmaları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör hakkında bilgili kılınan mezunlar; işletmecilik alanındaki temel ilkelerin, yönetim kademelerinin sorumluluklarının, piyasanın özelliklerinin farkındadırlar. Bu programda işletmenin bütün bölümlerinde görev yapabilen, alanı ile ilgili konularda bireysel veya ekip olarak çalışma gerçekleştirebilen, hukuki sorumluluklarının bilincinde olan, ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları bilen, kendi adına işletme kurup çalıştırabilme becerisine sahip, mesleği ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilen, etkili iletişim kurabilen mezunlar yetiştirilmektedir.

----------Günümüzde öğrencilerimizin iş hayatına atılırken kendilerini rakiplerinden ayıracak özelliklerle donanmış olmaları son derece önem taşımaktadır. Bu açıdan İşletme Yönetimi Programı, alanında uzman akademik kadro ile kaliteli bir eğitimi sunarak öğrencilerimizin ihtiyaç duyacakları bilgi donanımını sağlamayı amaçlamaktadır.

----------İşletme Yönetimi Programı’ndan mezun olan öğrencilere “Meslek Elemanı” unvanı verilir. Mezunlar tüm özel veya kamu kurum, kuruluş ve işletmelerinde; satış elemanı, muhasebe, finans, pazarlama ve dış ticaret elemanı vb. olarak çalışabilirler.

----------Program mezunları, iş dünyasında özel sektör veya kamu kesimi de dâhil olmak üzere bütün işletmelerde pazarlama, finans, muhasebe, bankacılık, sigortacılık, halkla ilişkiler, insan kaynakları alanlarında sanayi ve ticari işletmelerde ara elemanı olarak iş imkânı bulabilmektedirler.

----------Kuruluşundan günümüze kadar programımızdan mezun olan öğrencilerimizin önemli bir kısmı gerek girişimci gerekse personel olarak halen kamu ve özel sektör işletmelerindeki çeşitli pozisyonlarda nitelikleri ölçüsünde istihdam edilmektedir.

----------Lojistik Programı

----------Lojistik Programı Sorumlusu: Dr. Öğretim Üyesi Ali Çağrı Buran

----------Programın Amacı

----------Lojistik programının amacı, lojistik sektöründe, ekonomi ve endüstri alanlarında hizmet yapan kuruluşların ihtiyaç duyduğu mesleki açıdan yetkin ve uygulama becerisi yüksek nitelikli bireyler yetiştirmektir. Bu doğrultuda, lojistiğin temel kavramlarını, sorunlarını anlatmak ve bu konulardaki çözüm yöntemlerini öğretmek, taşımacılık, stoklama, ulaştırma gibi lojistik konularına hâkim, problem çözme tekniklerini bilen ve sektöre yararlı bireylerin yetişmelerini sağlamaktır. Bunların yanı sıra;

----------• En ucuz maliyetle mal ve hizmetin tedarik edilmesini ve ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırılmasına ilişkin lojistik yönetim tekniklerini bilen,

----------• Kargo, taşımacılık ve lojistik işletmelerinde, bunlara yan hizmetler sunan liman, havalimanı, istasyon, terminal, vb. işletmelerin ilgili birimlerinde çalışabilen,

----------• Diğer işletmelerin lojistik ve dağıtım bölümlerinde çalışabilen, sektörün talep ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek niteliğe sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

----------Bu amaç doğrultusunda işletme yönetimi programındaki dersler, teori ve uygulamayı birleştirecek bir biçimde tasarlanarak işlenmektedir.

----------Öğrenci Kabul Koşulları

----------Öğrencilerimizin yerleştirme işlemi her yıl ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Lise mezunu adaylardan ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na  (YKS) katılarak TYT puan türüyle, YÖK’ün belirlediği kontenjana göre iki yıllık ön lisans eğitimi almak üzere her yıl normal öğretim 1. sınıfları için yaklaşık 60 kişilik ikinci öğretim 1. Sınıflar için yaklaşık 40 kişilik kontenjan dâhilinde programa kayıt yaptırılabilmektedir.

----------Eğitim-Öğrenim Şekli ve Genel İçeriği

----------Lojistik Programı normal öğretim dersleri hafta içi 08.00–17.00 arasında, ikinci öğretim dersleri de hafta içi 14.00-23.00 arasında gerçekleştirilmektedir. Hem teori hem de uygulama derslerinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği gereği devam zorunluluğu bulunmaktadır. Kayıtlı öğrencilerimiz 2 yıllık eğitim öğretim süreçleri boyunca toplamda 30 ders alarak mezuniyete hazırlanmaktadırlar. Lojistik Programı kapsamında Lojistiğe Giriş, Matematik, Genel Ekonomi, Depo Yönetimi, Lojistik Bilgi Sistemleri gibi temel derslerin yanında; Dış Ticaret İşlemleri, Uluslararası Lojistik ve Sigortacılık, Stratejik Lojistik Yönetimi, Taşımacılık Hukuku, Tedarik Zinciri Yönetimi gibi meslek dersleri verilmektedir. Teorik dersler dışında staj imkanıyla da desteklenen eğitim sistemi, öğrencilerin mezuniyetleri sonrasında iş hayatına uyum süreçlerinin hızlandırılması sağlamaktadır.

----------Ölçme ve Değerlendirme Esasları

----------Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Dumlupınar Üniversitesi ilgili yönetmelik ve esaslarına göre belirlenir. Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC, DC ve DD harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

----------İstihdam Olanakları

----------Programdan mezun öğrenciler üretim ve hizmet firmalarının lojistik, satın alma, tedarik zinciri, planlama, üretim ve pazarlama bölümlerinde; perakende işletmelerinde satın alma ve dağıtım bölümlerinde çalışabilecekleri gibi şirketlere dışarıdan destek sunan lojistik firmalarında da çalışabilecek, şirketler arasında aracılık rolleri üstlenip danışmanlık yapabilecek ya da kendi şirketlerini kurarak piyasaya bağımsız olarak girebileceklerdir.

----------Ayrıca her türlü insan ve ürün taşımacılığı yapan hava, kara, deniz ve demiryolu firmalarında, havaalanlarında, limanlarda ve kargo işletmelerinde görev alabilme, lojistik konusunda danışmalık ve eğitim hizmeti veren kuruluşlarda, üniversite ve araştırma kurumlarının uygun bölümlerinde, Ulaştırma Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve belediye gibi kamu kurumlarında da çalışabilme alternatiflerine de sahip olabileceklerdir.

----------İleri Düzey Öğrenim İmkânları

----------Mezunlarımız doğrudan iş hayatına girebilmelerinin yanında, ÖSYM tarafından Türkiye çapında her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yolu ile de birçok ulusal üniversitenin Açık Öğretim Fakültelerine veya örgün öğretim veren fakültelere ve yüksekokullarına geçiş yapabilmektedir. 

----------Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

Havacılık Yönetimi Uluslararası Finans ve Bankacılık Uluslararası Ticaret
İşletme Lojistik Yönetimi Uluslararası Ticaret ve Finansman
Lojistik Yönetimi Uluslararası Finans Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Uluslararası İşletme Yönetimi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
    Yönetim Bilişim Sistemleri

Kaynak: Tablo-2 “Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre

----------Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları”,

----------ÖSYM 2023-DGS Yerleştirme Tercih Kılavuzu

----------Mezuniyet Koşulları:

----------Lojistik programında öğrencilerin mezun olabilmeleri için, öncelikle ilgili müfredatta yer alan 120 AKTS karşılığı ders alıp, tüm dersleri FF, FD, YZ, DZ notları dışında başarı ile tamamlamaları ve en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca lojistik alanında faaliyet gösteren işletmelerde 20 iş günü süren mesleki eğitim stajını tamamlamaları zorunludur.

----------Lojistik ön lisans programında ders ve staj zorunluluklarını yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamadığı gibi stajın tamamlanmaması da mezuniyete engeldir. Lojistik programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, diploma almaya hak kazanırlar.

----------Lojistik Programı Program Yeterlilikleri

----------Programdan mezun olarak ön lisans diplomasını alan öğrencilerimizin aşağıda belirtilen temel yeterlilikleri sağlayacak şekilde eğitilmeleri amaçlanmaktadır:

 • Değişime ve yeniliğe açıktır.
 • Temel hak ve özgürlükler, iş dünyası ve sosyal güvenlik konularında yeterli bilgiye ve bilinç sahibidir.
 • Alanıyla ilgili yabancı dil becerilerine sahip olur.
 • Lojistik ile ilgili temel bilgiye sahiptir.
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır.
 • Kurum kültürüne ve toplumun değerlerine uygun davranır.
 • Alanı ile ilgili temel matematik hesaplarını yapar.
 • Lojistik ile ilgili bilgileri kullanabilme becerisine sahip olur.
 • Alanına özgü bilgi ve görüşlerini toplamak, analiz etmek ve müdahale edebilme yeteneğine sahiptir.
 • Koşullar için pratikte veya öngörülemeyen durumlarda bir çözüm üretme yeteneğine sahiptir.
 • Kendisine verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirme kabiliyetine sahiptir.
 • Grupla işbirliği yapmak ve sorumluluk almak.
 • Bilgi ve becerileri eleştirel bir biçimde değerlendirir.
 • Öğrenmenin dinamik bir süreç olduğunu kavradığını gösterir.
 • İhtiyaçlarına yönelik yeni bilgiler öğrenmek için açık olduğunu gösterir.
 • Alanı ile ilgili konuları, ilgili makamlara nominal ve / veya sözlü olarak aktarabilme yeteneğine sahiptir.

----------Lojistik Programı Mezunlarının İstihdamı

----------Lojistik Ön Lisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar çalışma alanı oldukça geniş olup; tüm kamu ve özel kuruluşlarda, özellikle gümrükleme, depolama, dağıtım, taşımacılık gibi hizmet sektörüne ilişkin alanlarda şirketlerin, lojistik, dış ticaret, finans ve pazarlama departmanlarında, özellikle ithalat ve ihracat firmalarında, gelecek vaat eden pozisyonlarda çalışabilmektedirler. Ayrıca Kalite Yönetimi ve ISO Standartları konusunda aldıkları teorik ve uygulamalı dersler ile işletmelerin Kalite Yönetim Birimlerinde de görev alabilmektedirler.

Son Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024, Perşembe