Aday Öğrenci

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı

a- İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar,

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programında isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bulunmaktadır. İsteyen öğrenciler 1 yıl yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim gördükten sonra müfredat derslerine devam edebilmektedirler.

b- Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar,

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı öğrencilerinin tüm derslerden başarılı olsalar dahi mezun olabilmeleri için 20 işgünü zorunlu stajları bulunmaktadır. Stajlar, eğitim süreleri tamamlanana kadar güz ve bahar dönemlerinin bitiminde yapılabilir. Stajlar TÜRSAB’a bağlı olarak faaliyet gösteren A-B ve C grubu seyahat acentalarında yapılabileceği gibi Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde de yapılabilir. Belirlenen kriterler çerçevesinde staj yapılacak işletmenin seçimi öğrenciye bırakılmakla birlikte,  okulumuza stajyer öğrenci talebinde bulunan turizm işletmeleri de staj için tercih edilebilir. Program bünyesinde yapılan bu uygulama ile öğrencilerin kendi alanlarında deneyim kazanması, turizm ve seyahat sektörünü yakından tanıması hedeflenmektedir. Öğrencilerin stajlarını yapmaları için her hangi bir il kısıtlaması bulunmamaktadır.

Programa kayıt olan her öğrenci, toplamda iki yılı kapsayan dört dönem boyunca ilgili müfredattaki ders havuzundan (toplam 122 AKTS karşılığı) ders almak zorundadır. Öğrenciler programda yer alan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Zorunlu derslerin yanı sıra üçüncü ve dördüncü eğitim öğretim dönemlerinde de seçmeli dersleri almaları gerekmektedir. Dersleri başarıyla geçen, staj yükümlülüğünü tamamlayan ve mezun olmak için gerekli Genel Not Ortalaması (GNO) 4.00 üzerinden asgari 2.00 olan her öğrenci mezun edilir. Mezun olan öğrencilere ön lisans diploması verilir.

c- Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar,

Kıyafet ve donanım koşulu bulunmamaktadır.

d- Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar,

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri bulunmamaktadır.

e- Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar,

Programının amacı, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceri ile donatılmış insan gücü ihtiyacını karşılayacak mezunlar yetiştirmektir. Bölüm mezunları ön lisans diploması ve Meslek Elemanı unvanını almaya hak kazanırlar.

Turizm ve Seyahat Hizmetleri programında; Genel Turizm konularına ek olarak; özellikle turizm-seyahat sektörüne yönelik Seyahat Acentacılığı, Tur Programlama, Biletleme ve Otomasyon ve Mesleki Yabancı Dil gibi dersler teorik olarak verilmektedir.

Turizm ve Seyahat Hizmetleri programının temel amacı; turizm ve seyahat işletmelerinin ihtiyaç duydukları becerili, bilgili ve eğitilmiş ara eleman yetiştirmektir. Turizm işletmelerinin işleyişi ve turizm sektörünün yapısı ile ilgili konularda bilgili kılınan mezunlar; Türkiye’de turizm sektörünün, milli ekonomi için önemi, turizm piyasasının yapısı ve işleyişi ve turizm işletmelerinin yönetimi ve özellikle seyahat sektörü hakkında gerekli bilgi ve donanıma sahip olarak yetiştirilmektedir. Staj uygulaması ile programda öğrendikleri teorik derslerin uygulanmasını görme ve kavrama imkanına sahip olan öğrenciler, aynı zamanda kendi adına işletme kurup çalıştırabilme becerisine sahip, mesleği ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilen, etkili iletişim kurabilecek şekilde yetiştirilmektedir.

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70’ine devam etmesi gerekmektedir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Dönem sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır.

Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda internet bağlantılı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon vb.) sınıflarda eğitim verilmektedir.

Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü kapsamında yer alan Turizm ve Seyahat Hizmetleri programı, Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu çatısı altında eğitim öğretim faaliyetlerini Kütahya il merkezinde yer alan Evliya Çelebi yerleşkesinde sürdürmektedir.

f- Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar

Öğrencilerin üniversite bünyesinde öncesinden belirlenmiş kontenjan sınırlamasına göre kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânı bulunmaktadır.

 

Turist Rehberliği Programı

a- İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar,

Turist Rehberliği Programında isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması yer almamaktadır.

b- Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığına ilişkin koşullar,

Turist Rehberliği Programı öğrencilerinin tüm derslerden başarılı olsalar dahi mezun olabilmeleri için 20 işgünü zorunlu stajları bulunmaktadır. Stajlar, eğitim süreleri tamamlanana kadar güz ve bahar dönemlerinin bitiminde yapılabilir. Stajlar TÜRSAB’a bağlı olarak faaliyet gösteren seyahat acentalarında yapılabilir. Belirlenen kriterler çerçevesinde staj yapılacak işletmenin seçimi öğrenciye bırakılmakla birlikte,  okulumuza stajyer öğrenci talebinde bulunan turizm işletmeleri de staj için tercih edilebilir. Program bünyesinde yapılan bu uygulama ile öğrencilerin kendi alanlarında deneyim kazanması, hedeflenmektedir. Öğrencilerin stajlarını yapmaları için her hangi bir il kısıtlaması bulunmamaktadır.

Programa kayıt olan her öğrenci, toplamda iki yılı kapsayan dört dönem boyunca ilgili müfredattaki ders havuzundan (toplam 122 AKTS karşılığı) ders almak zorundadır. Öğrenciler programda yer alan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Zorunlu derslerin yanı sıra üçüncü ve dördüncü eğitim öğretim dönemlerinde de seçmeli dersleri almaları gerekmektedir. Dersleri başarıyla geçen, staj yükümlülüğünü tamamlayan ve mezun olmak için gerekli Genel Not Ortalaması (GNO) 4.00 üzerinden asgari 2.00 olan her öğrenci mezun edilir. Mezun olan öğrencilere ön lisans diploması verilir. Verilen ön lisans diploması bölgesel veya Ülkesel Turist Rehberliği Belgesi yerine geçmemektedir.

c- Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar,

Kıyafet ve donanım koşulu bulunmamaktadır.

d- Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar,

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri bulunmamaktadır.

e- Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampüse ilişkin koşullar,

Turist Rehberliği Programı, turizm ve seyahat sektörüne Türkiye’nin tarihi, kültürel ve doğal turizm değerlerini yerli ve yabancı turistlere anlatabilecek ve tanıtabilecek ve Turist Rehberliği mesleğinin gerektirdiği nitelik ve becerilere sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Turist Rehberliği Programı’nın müfredatı, 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nda ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği’nde belirtilen dersler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Turist Rehberliği Programını kazanan öğrenciler 4 dönem boyunca Genel Turizm, Turizm Coğrafyası, Turizm Mevzuatı, Genel Türk Tarihi ve Kültürü, Arkeoloji, Mitoloji, Sanat Tarihi, Dinler Tarihi, Anadolu Medeniyetleri, Müzecilik, Türkiye’nin Flora ve Faunası gibi meslek derslerinin yanında 4 dönem boyunca ağırlıklı olarak Yabancı Dil ve Mesleki Yabancı Dil dersleri görmektedirler.

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70’ine devam etmesi gerekmektedir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Dönem sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır.

Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda internet bağlantılı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon vb.) sınıflarda eğitim verilmektedir.

Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü kapsamında yer alan Turist Rehberliği Programı, Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu çatısı altında eğitim öğretim faaliyetlerini Kütahya il merkezinde yer alan Evliya Çelebi yerleşkesinde sürdürmektedir. 

f- Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar

Öğrencilerin üniversite bünyesinde öncesinden belirlenmiş kontenjan sınırlamasına göre kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânı bulunmaktadır.

 

Son Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023, Salı