Mezun ve Diploma İşlemleri

  • Mezun olabilme koşulları nelerdir?

.......... Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 35.maddesinde belirtilen şartların sağlanması gerekmektedir:

 

.......... MADDE 35 –

.......... 1) Önlisans/lisans programından mezun olunabilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:

............... a) Müfredatta yer alan tüm dersler; uygulamalar, staj, iş yeri eğitimi ve benzeri çalışmalar, MU (Muaf) veya başarılı

harf notu ile tamamlanması gerekir.

............... b) AGNO’su en az 2,00 olması gerekir.

.......... (2) Birinci fıkrada belirtilen akademik mezuniyet şartlarını yerine getiren önlisans/lisans öğrencilerinin mezuniyet

tarihi, birim yönetim kurulu kararında farklı bir tarih belirtilmedikçe, ilgili yönetim kurulunun karar tarihidir.

.......... (3) Mezuniyet şartlarını sağlayan öğrenci azami öğrenim süresi içinde isteği halinde, genel not ortalamasını

yükseltmek amacıyla yaz okulu veya takip eden ilk iki yarıyılda 24 üncü maddede belirtilen kapsamda ders tekrarı yapabilir.

.......... Bu haktan yararlanmak isteyen öğrencinin, ilgili yarıyılın yarıyıl sonu veya girilmesi halinde bütünleme sınavları sonuna kadar bölümüne dilekçe ile başvurması gerekir.”

 

  • Yeni mezun oldum.  Diplomamı ne zaman alabilirim?

.......... Final Sınavları sonunda mezun olan öğrencilerimiz diplomalarını mezuniyet töreninden sonra; bütünleme, tek ders, yaz okulu sınavları sonunda mezun olan öğrencilerimiz İlişik kesme işlemlerini yaptıktan sonra ve sistemden mezun edildikten 2 (İki) hafta sonra Öğrenci İşleri Birimine müracaat etmesi halinde diplomalarını alabilmektedir. Kimliğini kaybeden öğrencilerin kayıp ilanı ile birlikte gelmeleri veya kayıp tutanağı imzalatıldıktan sonra diplomalarını teslim alabilmektedirler.

 

  • Geçmiş yıllarda mezun oldum. Diplomamı nasıl alabilirim?

.......... Öğrenci İşleri birimine gelerek alabilirsiniz. Eğer geçici mezuniyet belgesi almış iseniz belgenin aslını mutlaka getirmeniz gerekmektedir. Geçici Mezuniyet belgesini kaybeden öğrenci Ulusal basın gazetelerinden birine ilan verdiği takdirde gazete ilanı ile gelerek diplomasını alabilir.

 

 

  • Üniversitenizden mezun oldum. Diploma ve mezuniyet bilgilerim e-devlette görünmüyor. Ne yapmalıyım?

.......... Üniversitemizin aşağıdaki linkte belirtilen web sayfasındaki işlemleri takip ediniz.

           http://www.dumlupinar.edu.tr/index/duyuru/613/yoksis-guncelleme-islemleri-e-devlet-osym-vb-islemler 

 

  • Diplomamı kaybettim. Ne yapmalıyım?

.......... (1) Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi ve diğer belgeleri kaybedenler ülke çapında dağıtımı yapılan bir gazetede bir kez kayıp ilanı verirler. Kayıp ilanında kayıp belgenin nereden alındığı, numarası, mezuniyet tarihi, kaybedildiğinden hükmü kalmadığı, belgenin vasıflarına ait diğer bilgilerin belirtilmesi şarttır.

.......... (2) Belgesini kaybeden kişi belgesini aldığı birime gerekçeli bir başvuru dilekçesi ve ekinde, kayıp ilanının çıktığı gazete, nüfus cüzdanı fotokopisi, iki adet vesikalık fotoğraf ve belge makbuzu ile birlikte başvurur.

.......... (3) Başvuruların incelenmesi sonucu ikinci nüsha belge talebinin uygun bulunması halinde, kaybedilen asıl belgeye ait bilgilerin de bulunduğu birim yönetim kurulu kararı ve rektörlük oluru ile kayıp belgenin ikinci nüshası hazırlanır.

.......... (4) Geçici Mezuniyet Belgesinin kaybolması halinde, Diploması henüz düzenlenmemiş ise, İkinci Nüsha Geçici Mezuniyet Belgesi verilir. Diploması hazırlanmış ise geçici mezuniyet belgesi verilmez.

.......... (5) "İkinci Nüsha" ibaresi konularak düzenlenecek diploma, geçici mezuniyet belgesi ve diğer belgelerin ikinci nüshasında, kayıp belgenin aslında bulunan aynı numaralar, kayıtlar ve imza sahiplerinin unvan, ad ve soyadları yer alır, ancak düzenlendiği tarihteki imza yetkilileri tarafından imzalanır.

.......... (6) Tahribata uğraması nedeniyle orijinal şekli ibraz edilen diploma, geçici mezuniyet belgesi ve diğer belgeler için ilan şartı aranmaksızın tahribata uğramış olan belgenin teslim edilmesi koşuluyla aynı yol izlenerek ikinci nüsha verilir.

.......... (7) İkinci nüshaları kaybedenlere diplomalarının, geçici mezuniyet belgelerinin ve diğer belgelerin kaçıncı defa verildiği belirtilmek kaydıyla ikinci nüshaları düzenlenir.

.......... (8) Diploma ve geçici mezuniyet belgesi ikinci nüshalarının hazırlanması, kayıt ve teslim   işlemleri Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Son Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2019, Pazartesi