Görev Tanımı

Birim Kalite Komisyonu Görev Tanımları

 1. Üniversite Kalite Komisyonunun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütür.
 2. Kalite Komisyonunun kararlarını birimin ilgili bölüm, program ve alt birimlerine duyurmak, uygulanmasına katkı sağlamak ve sonuçlarını izlemek, 
 3. Üniversitenin “Stratejik Planı”na katkıda bulunur.
 4. Üniversitenin Stratejik Planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi ve akreditasyon sürecinde yapılacak her türlü çalışılmanın ilgili birimde yürütülmesini sağlar. 
 5. Birim Kalite Komisyonu faaliyetleriyle ilgili olarak hazırlayacakları yıllık raporu ilgili yılın Kasım ayı sonuna kadar Üniversitenin Kalite Komisyonuna sunar. 
 6. Birim İç Değerlendirme Raporunu hazırlamak, ilgili yılın Kasım ayı sonuna kadar Üniversite Kalite Komisyonuna sunar.
 7. Birimde Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili bağımsız değerlendirme kuruluşları tarafından yapılacak belgelendirme ve sonrası değerlendirme çalışmaları için gerekli hazırlıkları yapmak, bu kuruluşlara her türlü desteği verir. 
 8. Kalite Koordinatörlüğü tarafından belirlenen takvim dâhilinde,  YÖKAK tarafından ilan edilen kurumsal kalite göstergeleri çerçevesinde Birim Dış Değerlendirme Raporunu hazırlayarak Kalite Koordinatörlüğüne gönderir.
 9. Birim Kalite Komisyonu her akademik yılda en az dört (4) kez başkanın çağrısı veya kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı başvurusuyla toplanır. 
 10. Toplantı gündemi, tarihi ve yeri Başkan tarafından belirlenir ve üyelere duyurulur. 
 11. Birim Kalite Komisyonu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Oylamada eşitlik çıkması durumunda Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
Son Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2019, Pazartesi