Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü

Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü

 

----------Bölüm Başkanı                  : Doç. Dr. S.Süreyya BENGÜL

----------Program Sorumlusu         : Dr. Öğr. Üyesi Emine OYUR

----------Amacı:

----------Pazarlama programının amacı; teorik ve pratik eğitim yoluyla pazarlama mesleğinin temel becerilerine sahip, girişimci, etkin iletişim becerisi olan ve alanı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilen bireyler yetiştirmektir. Bu program, pazarlama yönetimi, marka yönetimi, satış gücü yönetimi ve reklamcılık temel konularında yetişmiş öğrencilerle firmaların teknik yeterliliğe sahip insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacındadır. Aynı zamanda;

  • Pazarlama amaçlarını ve çevreyle olan ilişkilerini kavrayabilen, yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip, bilgi ve becerilerini kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, çözüm önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirmek.
  • Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen ara elemanlar yetiştirmek.
  • Tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanındaki gelişmeleri izleyen, kendini sürekli yenileyen ve bunları mesleğine yönelik uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

----------Misyon:

----------Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çalışkan, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, çağdaş, üretken, bölgesel ve ulusal alanda gelişme ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak ve bilimsel araştırma ve topluma hizmet sorumluluğuyla pazarlama alanında mesleki yeterliliklere sahip bireyler yetiştirmektir.

----------Vizyon:

----------Pazarlama programında misyonu gerçekleştirmek için bölümümüzün belirlediği vizyonu;

  • Öğrenci odaklı ve yüksek kalitede eğitim
  • Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve dünyada tercih edilen
  • Teknolojik gelişmelere duyarlı olarak faklılık yaratabilecek, katılımcı, kendine güvenen, kendini sürekli yenileyen ve sektör temsilcilerinin beklentilerine uygun ara eleman gücü yetiştiren
  • Sonuç odaklı bir eğitim profili oluşturan
  • Katılımcı, kendine güvenen, kendini sürekli yenileyen bireyler yetiştiren;
  • Toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen bir BÖLÜM/PROGRAM olmaktır

----------Program Dili: Türkçe

----------Program Tanımı:

----------Pazarlama Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık önlisans eğitimi vermektedir. Programın I. öğretimine yaklaşık 50 öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması da zorunludur. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Zorunlu derslerin yanı sıra II. , III. ve IV. Yarıyılda seçimlik dersler de almaları gerekmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmesi için, en az 2.00 ortalamaya sahip olması şartı aranmaktadır.

----------Kayıt ve Kabul Koşulları:

----------Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekte ve  YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

----------Önceki Öğrenmenin Tanınması:

----------Pazarlama Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık önlisans eğitimi vermektedir.

----------Mezuniyet Koşulları:

----------Pazarlama alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir. Ayrıca, birinci ve ikinci yıl eğitim programının sonunda her yıl 15 gün olmak üzere toplam 30 iş günü mesleki eğitim stajı yapmak zorundadır.

----------Ölçme ve Değerlendirme Esasları:

----------Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir.

----------İstihdam Olanakları:

----------Pazarlama Programından mezun olan öğrenciler, özel sektördeki firmaların pazarlama departmanı, satış departmanı, pazarlama araştırması departmanı, reklâm departmanı, reklâm ve halkla ilişkiler ajansları, medya şirketleri, zincir mağazalar, elektronik ticaret şirketleri, turizm acenteleri, otel işletmeleri, bankaların ve çeşitli şirketlerin müşteri hizmetleri departmanlarında, satış ve pazarlama ile ilgili yöneticilerin asistanlıklarında, müşteri ilişkileri yönetim operasyonlarında, yasal şartları sağladıktan sonra kendi işyerlerini açarak işletmelerin satış faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere satış ve pazarlama gibi alanlarda ve diğer pazarlama alanlarında çalışabilecekleri gibi kamusal alanda da KPSS sınavından geçerli puan alarak çalışma imkânı bulabilmektedirler. Mezunlar bu alanlarda yönetici, sorumlu, uzman veya eleman sıfatlarıyla çalışabilmektedirler.

----------Üst Derece Programlara Geçiş:

----------Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş sınavından yeterli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda lisans programlarına başvurabilirler. Bu programlar; Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim, İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Pazarlama, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansmandır.

 

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023, Cuma