Görev Tanımı

Birim Kalite Danışma Kurulu Görev Tanımları

1) Üniversite dışından birim danışma kurulunda yer alacak üyeleri Rektörlüğe önermek,

2) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak ilgili alanlarda uygulama çalışmalarına destek sağlamak,

3) Birimlerin ders müfredatlarının güncellenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapmak ve konuyla ilgili tavsiye kararları almak,

4) Özellikle uygulamaya yönelik derslerin uygulamalarının nasıl yapılması gerektiği konusunda ilgili birim yöneticilerine tavsiyelerde bulunmak,

5) Bölüm / Programlarla ilgili proje önerilerinde bulunmak,

6) İlgili meslek alanlarında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda proje, seminer, tez çalışmaları, panel, sempozyum, çalıştay vb. bilimsel etkinliklerin yapılmasına ilişkin eşgüdümü sağlamak,

7) Kamu ve özel sektörün bilgi birikimi ve deneyimlerinin öğrencilere aktarılması ve motivasyonlarının artırılması amacıyla konuk konuşmacı uygulamalarını planlamak,

8) Yeni bölüm/program açılması konusunda önerilerde bulunmak,

9) Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda çeşitli tavsiye kararları almak ve Danışma Kuruluna önermek,

10) Birim danışma kurullarında alınan kararları bir rapor halinde Üniversite Danışma Kuruluna sunmak,

 11) Gerekli görülen durumlarda kurulun çalışmalarına yardımcı olmak üzere komisyonlar kurmak,

 12) Birim akreditasyon çalışmalarına katkı ve önerilerde bulunmak,

Kurul kararları tavsiye niteliğindedir. Kurul, toplantıda hazır bulunan üyeler ile toplanır ve kararlar, katılanların oy çokluğu esasına göre alınır.

Son Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2019, Perşembe