2019/1 Sayılı Toplantı

T.C.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

KÜTAHYA SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

BİRİM KALİTE DANIŞMA KURULU

 

 

Sayı: 2019/01                                                                                                           19.11.2019

Konu: Değerlendirme Toplantı

 

BİRİM KALİTE DANIŞMA KURULU ÜYELERİNE

 

Kalite Yönetim Sistemi Çalışmaları doğrultusunda Birim Kalite Danışma Kurulu Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 26/11/2019 Salı Günü saat 11:00’ da Toplantı Odasında yapılacaktır.

Belirtilen gün ve saatte bütün kalite komisyon üyelerimizin toplantıda hazır bulunması hususunda;

Gereğini önemle rica ederim.

 

                                                                                                                     Doç. Dr. Hakan KARA

    Kurul Başkanı

                                                                                                         

 GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış konuşması ve yoklama
 2. Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunun tanıtımı,
 3. Gündem maddelerinin okunarak ilave edilecek husus varsa gündeme madde olarak alınması,
 4. Komisyon üyelerinin güncellenmesi,
 5. Komisyon raportörünün belirlenmesi,
 6. Komisyon Üyelerinin görev tanımları üzerine görüşme,
 7. Yeni açılacak bölüm ve program hakkında bilgi verilmesi ve görüş düşünce paylaşımında bulunulması (Halkla İlişkiler, Tanıtım, Nüfus ve Vatandaşlık Programları vb.)
 8. Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sanayi İşbirliği olanaklarının araştırılması için bilgi görüşü alınması,
 9. İşbirliği olanaklarının paylaşımının yapılması
 10. Bir sonraki toplantının gündem maddelerinin ve tarihinin belirlenmesi,
 11. Dilek ve temenniler.

KARARLAR:

1-Birim Kalite Danışma Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. Hakan KARA’ nın 19.11.2019 tarihli toplantı davetine istinaden MYO Toplantı Odasında saat:11:00 da katılım listesinde belirtilen üyelerin katılımı ile toplanıldı.

Toplantının başlangıcında Doç. Dr. Hakan KARA tarafından “Birim Kalite Danışma Kurulu Bilgilendirme Toplantısı” açılış konuşması yapıldı.

2-  Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulunun tanıtımı videosu izlendi.

3-Toplantı gündem maddeleri okundu. “Gündem maddelerinin olduğu gibi kabul edilmesine” karar verildi ve gündeme geçildi.

4- Kurul üyelerinin güncellenmesi üzerine görüşüldü, teklif edilen isimlerin değerlendirilmeye alınmasına karar verilmiştir.

5- Komisyon Raportörlüğü’ nün Memur Esra AKAY tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

6-Birim Kalite Danışma Kurulu görev tanımları aşağıdaki şekliyle kabul edilmiştir.

 

Birim Kalite Danışma Kurul Görev Tanımı:

 • Üniversite dışından birim birim danışma kurulunda yer alacak üyeleri Rektörlüğe önermek
 • Üniversite dışı kurum ve kuruluşlarla ile işbirliği yaparak ilgili alanlarda uygulama çalışmalarına destek sağlamak
 • Birimlerin ders müfredatlarının güncellenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapmak
 • Özellikle uygulamaya yönelik derslerin uygulamalarının nasıl yapılması gerektiği konusunda ilgili birim yöneticilerine tavsiyelerde bulunmak
 • Bölüm /programlarla ilgili proje önerilerinde bulunmak
 • İlgili meslek alanlarında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda proje, seminer, tez çalışmaları, panel, sempozyum, çalıştay vb. bilimsel etkinliklerin yapılmasına ilişkin eşgüdümü sağlamak
 • Kamu ve özel sektörün bilgi birikimi ve deneyimlerinin öğrencilere aktarılması ve motivasyonlarının artırılması amacıyla konuk konuşmacı uygulamalarını planlamak
 • Yeni bölüm /program açılması konusunda önerilerde bulunmak
 • Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda çeşitli tavsiye kararları almak ve Üniversite Danışma Kuruluna önermek
 • Birim Danışma Kurullarında alınan kararları bir rapor halinde Üniversite Danışma Kuruluna önermek
 • Gerekli görülen durumlarda kurulun çalışmalarına yardımcı olmak üzere komisyonlar kurmak
 • Birim akreditasyon çalışmalarına katkı ve önerilerde bulunmak

 

7-Dr.Öğretim Üyesi Emine OYUR ve  Dr. Öğretim Üyesi Metin ÇALIK tarafından yeni açılacak bölüm ve programlar (Halkla ilişkiler, Tanıtım, Nüfus ve Vatandaşlık Programları vb.) hakkında bilgi verildi ve kurul üyelerinden konuya ilişkin görüş düşünce paylaşımında bulunması istendi. Bu bağlamda diğer toplantı tarihine kadar, söz konusu yeni açılacak programlara ek olarak kurul üyelerinin önerileri ile E-Ticaret ve Satın Alma programlarının akademik alt yapı çalışmalarının yapılarak, kurul üyelerinin diğer toplantıda sunulan raporlarla bilgilendirilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

8- Danışma Kurulu Üyelerimizin teklifleri ve önerileri üzerine görüşüldü,

Keramika A.Ş. Genel Müdürü Emin YÜCE’ nin teklifi üzerine; Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu ve Sanayi İşbirliği olanaklarının araştırılması hususunda, öğrencilere okul ortamında aldıkları teorik bilginin yanında pratik bilgi ortamının tanıtılması için, saha gezilerinin düzenlenmesi ve bu yolla öğrenci ve iş ortamının ve olanaklarının daha yakın ilişki içinde olmasının sağlanmasına,

Metalurji Mühendisi Hasan TURGUT’ un görüşüne istinaden, öğrenciler için yabancı dil eğitiminin önemi ve geliştirme olanakları ile ilgili bilgilendirmeler ve yönlendirmeler yapmak amacıyla toplantılar düzenlenmesine,

KOSGEB İl Müdürü Yaşar YILDIRIM’ ın görüşü üzerine, öğrencilere ihale usul ve esasları konusunda eğitim verilmesi, ayrıca AR-GE çalışmalarını ( Girişimcilik Projesi 2020) destekleme amaçlı işbirliği yapılmasına,

Refsan Genel Müdürü Gökhan KARAASLAN’ nın görüşü üzerine, Meslek Yüksekokulumuz Pazarlama, Dış Ticaret, Lojistik programlarında satın alma dersinin eklenmesi gerektiğine,

Turkuaz Çini Ltd. Şti. İsmail YİĞİT ve Kütahya Çiniciler Odası Başkanı Sadık ERİLBAYLI’ nın görüşü üzerine, öğrencilere Kütahya’ yı tanıtmak, kültürünü hakkında bilgilendirmek ve motivasyonu artırmak adına MYO programlarında, seçmeli ders olarak çini işlemeciliği dersinin eklenebileceği üzerine görüşüldü,

Danışma Kurulu Üyesi Özmal Özel Eğitim Kurumları Ltd. Şti. İsmail ÖZMAL’ ın görüşü üzerine, yükseköğrenimin özendirilmesi adına lise seviyesinde öğrenim veren kurumlarda Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bölüm başkanları ve/veya program sorumlusu öğretim elemanları tarafından mesleki tanıtım dersleri düzenlenmesine;

Danışma Kurulu Üyesi Çinikop A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sabit ACAR, Eğmir Mermer Sanayi, Servet EĞMİR ve İstanbul Otomotiv Zeki KÖYLÜ yukarıda bahsedilen konuları onayladıklarını, Üniversite sanayi işbirliği olanaklarının arttırılması için atılacak adımları destekleyecekleri üzerine görüşüldü.

 

9-Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik, mevcut iş yeri olanakları dâhilinde kurul üyelerimiz ve bağlı oldukları/temsil ettikleri kurum ve kuruluşlarla yeni staj protokolleri oluşturularak bu anlamda öğrencilerin desteklenmesine karar verilmiştir.

10-Bir sonraki toplantının 26.05.2020 tarihinde Saat 11:00 da yapılmasına ve gündem maddelerinin aşağıdaki şekilde olmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ:

 • Açılış konuşması ve yoklama
 • Bir önceki toplantı tutanaklarının imzalanması
 • Komisyon üyelerinin güncellenmesi
 • Bir önceki toplantıda planlanan yeni bölüm/program raporlarının değerlendirilmesi
 • Dilek ve temenniler ile toplantı sona ermiştir.

 

11- Dilek ve temenniler ile toplantı sona ermiştir.

 

 

TC

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

KALİTE DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Dumlupınar Üniversite’sinin dış paydaşlarla sürdürülebilir işbirliğini sağlamak, tecrübe paylaşımında bulunmak üzere Kalite Danışma Kurulu oluşturmak ve bunların çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Dumlupınar Üniversitesi Kalite Danışma Kurulunun oluşumu ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulunun 08.10.2016 tarih 29851 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmeliğe ve Yükseköğretim Kanununun 44. Maddesi f bendine göre düzenlenmiştir.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini,

b) Rektör: Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,

c) Senato: Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,

ç) Birim: Eğitim programını yürüten Enstitü, Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Bölüm/Programları,

d) Kalite Komisyonu: Dumlupınar Üniversitesi Kalite Komisyonunu,

e) Kalite Koordinatörü: Dumlupınar Üniversitesi Kalite Koordinatörünü ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kalite Danışma Kurulunun Yapısı, Görev ve Sorumlulukları

Kalite Danışma Kurulu

MADDE 5  -(1) Kalite Danışma Kurulu, Üniversite ve birimlerinde yürütülen faaliyetlere ilişkin görüş bildiren ve öneriler sunan kuruldur.

(2) Kalite Danışma Kurulu; Rektör, Rektör Yardımcıları, Kalite Koordinatörü, Rektör tarafından belirlenen alanların Kalite Komisyon üyeleri, Üniversite öğrenci konsey başkanı ile Rektör tarafından önerilen dış paydaşlardan oluşur ve Senato onayına sunulur.

(3) Kalite Danışma Kuruluna Rektör başkanlık yapar.

(4) Kalite Danışma Kurulu çalışmalarının sekretaryası Dumlupınar Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.

Kurul üyeleri ve görev süreleri

MADDE 6  -(1)  Üyelerin görev süresi 2 yılla sınırlıdır. Görev süresi sona eren üye,  tekrar görevlendirilebilir.

(2) Kurumlarını temsilen görevlendirilen üyelerin,  kurumlarındaki görevlerinin sona ermesi halinde kurul üyelikleri de sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 7 - (1) Kurul kararları tavsiye niteliğindedir. Kurul, toplantıda hazır bulunan üyeler ile toplanır ve kararlar, katılanların oy çokluğu esasına göre alınır.

(2) Kalite Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Gündem programını inceleyerek, görüş ve önerilerini Kurul Başkanına iletmek,

b) Birimlerin faaliyet gösterdiği alanlardaki kamu ve özel sektör kurum, kuruluş ve meslek odaları ile işbirliği geliştirmek,

c) Dış paydaşların talep ve önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunmak,

ç) Eğitimde kalitenin artırılmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve sürekli iyileştirilmesine yardımcı olmak.

Çalışma Takvimi

MADDE 8 - (1) Danışma Kurulu, Rektör tarafından tüm üyelere yapılan davet ile yılda en az bir kez toplanır. Rektörün gerekli gördüğü hallerde olağanüstü toplanabilir. Kurul toplantı tarihleri yazılı ya da elektronik olarak duyurulur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 9  - (1)  Bu Yönerge, Dumlupınar Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 - (1) Bu Yönergeyi Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Son Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2019, Pazartesi