Görev Tanımı

       AR-GE Alt Çalışma Drubunun Görev Tanımı

     Kütahya Dumlupınar Üniversitesi nitelikli ve ileri düzeyde araştırma çalışmalarının yapılmasını sağlamayı, araştırmayı eğitim ve topluma katkı ile bütünleştirerek araştırma çalışmalarının etkisini arttırmayı ve araştırma süreçlerinde ulusal ve uluslararası yetkin kurumlarla ortak projeler gerçekleştirerek karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımını üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. Bu nedenle, ana süreçlerine ARGE ana sürecini eklemiş ve tüm akademik birimlerde, Birim Kalite Komisyonuna bağlı olarak ARGE alt çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu alt çalışma gruplarından biri de Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu (KSBMYO) ARGE alt çalışma grubudur. Grup, KSBMYO Birim Kalite Komisyonu’na bağlı olarak çalışmalarını yürütecektir.

       KSBMYO ARGE çalışma grubunun görevleri aşağıda sıralanmıştır:

  • Her faaliyet dönemi sonunda KSBMYO’ nda AR-GE ile ilgili yapılan çalışmaların derlenip, değerlendirilmesinden sonra bir üst kurula raporlanması,
  • DPÜ Kalite Komisyonu çalışmaları kapsamında güncellenen öncelikli alanlara yönelik araştırma ve geliştirmeye dönük çalışmaların yapılarak özgün değere sahip, katma değeri yüksek projelerin yürütülmesinin sağlanması için birim içinde eylem planlarının hazırlanarak uygulanması,
  • Birim içerisinde BAP, TÜBİTAK, sosyal sorumluluk vb. proje çalışmalarının teşvik edilmesi,
  • Öğretim üyeleri tarafından yürütülecek projelerde, KSBMYO’ da öğrenim gören öğrencilerin yardımcı araştırmacı/bursiyer olarak proje süreçlerine katılımlarının teşvik edilmesi,
  • Öğretim Üyelerinin DPÜ-Portal kişisel veri girişlerinin güncel tutulmasına yönelik çalışmaların teşvik edilmesi,
  • AR-GE değerlendirme süreci içinde birimin araştırma performansının izlenmesi ve iyileştirilmesi için her bir öğretim elemanının yıllık faaliyetlerini yayın, bilimsel toplantı, proje vb. göstergelerle izlenmesi,
  • Birime yönelik hazırlanacak değerlendirme raporlarında ARGE ile ilgili bölümün kaleme alınması.
Son Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2019, Cuma